Wat zeggen klanten?

Advisering

“Wim is precies de medewerker die je nodig hebt als het aankomt op een vakinhoudelijke klus in een krap tijdsbestek. Hij weet moeiteloos meters te maken in complexe maatschappelijk en politiek/bestuurlijk gevoelige dossiers op gebied van wonen. Je kunt gerust stellen dat hij een autoriteit op het gebied van “wonen” is. Een taakveld waar momenteel veel gemeenten vraagstukken hebben.
Voor Gouda (middelgrote gemeente met 73.000 inwoners) heeft Wim een analyse gemaakt van de instrumenten die kunnen worden ingezet om middenhuur te reguleren. Een grondig en compleet overzicht, een soort keuzemenu, dat heeft geleid tot een ontwerp verordening regulering middenhuur die momenteel ter inzage ligt. Daarnaast heeft hij een zelfde soort overzicht gemaakt ter zake problematische kamerverhuur. Hier zullen we binnenkort als gemeente op doorgaan.
Wim is kundig, analytisch sterk, heeft een enorme parate kennis, werkt nauwgezet en vlot en heeft een goed ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne. Collegiaal en vriendschappelijk in de omgang, ook bij stevige werkdruk. Kortom, een hele fijne medewerker!”

Rogier Tetteroo, Wethouder RO en Wonen van de gemeente Gouda

“Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020 van Zuid-Kennemerland/IJmond is wederom een goed gedragen document geworden, net als het vorige Regionaal Actieprogramma 2012 t/m 2015.
Deze keer heeft Wim Vos samen met zijn partner Edwin Prins het RAP opgesteld en vorm gegeven aan een breed participatietraject. Zo zijn er drie conferenties georganiseerd en was een klankbordgroep ingesteld. Hiermee is dit RAP met 25 ambities het eerste document van de provincie Noord-Holland dat gereed is gekomen en wat door alle regiogemeenten en door de provincie met complimenten is vastgesteld.
We kunnen als regio trots zijn op dit resultaat en voortvarend met de uitvoering gaan starten.”

Joyce Langenacker, Wethouder Wonen van de gemeente Haarlem

“In 2015-2016 heeft Wim voor de gemeente Dalfsen de Woonvisie gemeente Dalfsen 2016 t/m 2020 opgesteld. In vervolg daarop heeft hij ook het proces van het maken van woonafspraken met beide woningcorporaties en huurders(belangen)verenigingen begeleid, wat geresulteerd heeft in de ondertekening daarvan eind 2016.
Inmiddels heeft Wim in de loop der jaren meerdere klussen voor ons uitgevoerd. Dit steeds op de hem kenmerkende zorgvuldige wijze en tot volle tevredenheid van alle betrokkenen.”

Klaas Agricola, Wethouder Wonen van de gemeente Dalfsen

“Wim begeleidde Zuid-Kennemerland en IJmond op een slagvaardige en effectieve wijze bij de totstandkoming van het Regionaal Actieprogramma Wonen 2012 t/m 2015 (RAP). Zijn aanpak leidde er toe dat bestuurders en hun ambtelijke ondersteuning in goede harmonie, snel en zorgvuldig tot concrete afspraken kwamen. Zo legden we met hem de basis voor een veel betere regionale samenwerking. Na twee jaren evalueerden we de voortgang en het RAP voldoet nog steeds als realistisch en goed programma. Daarmee kunnen we blijven doorwerken aan een goed woonmilieu in onze regio in het belang van onze inwoners!”
Jan Nieuwenburg, Wethouder Wonen van de gemeente Haarlem en voorzitter portefeuillehoudersoverleg Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond

“Wim heeft het proces van het Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012-2015 opgezet. Een lastige klus om met alle gemeenten in deze twee regio’s op het gebied van wonen tot afspraken te komen. Door gedegen onderzoek en diplomatie wist hij iedereen op één lijn te houden hetgeen de basis heeft gevormd voor een meerjarige samenwerking met en afspraken tussen de gemeenten.”
Robert te Beest, Wethouder Wonen van de gemeente Velsen

“Ik kijk met veel waardering en voldoening terug op het proces dat tot onze lokale Nota Wonen 2012-2020 heeft geleid, waarin Wim zo’n belangrijke rol heeft gespeeld. Wim wist precies welke dilemma’s actueel waren en had daar bruikbare adviezen bij. Bovendien leidde hij de bijeenkomsten met de klankbordgroep zo ontspannen, dat niemand zich belemmerd hoefde te voelen om ‘lastige’ standpunten in te brengen. De Nota Wonen werd unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.”
Cor de Jong, Wethouder Wonen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

“Wij kijken zeer tevreden terug op de samenwerking met Wim, onder de vlag van BMC, en het resultaat: de Woonvisie ‘Ik woon in Zutphen!” Gemeente Zutphen 2013-2017. We wilden een Woonvisie die een product was van onszelf en draagvlak had in de samenleving. We zochten ter ondersteuning een adviesbureau dat de Woonvisie samen met ons zou ontwikkelen. Daarvoor hadden we maar een beperkt budget beschikbaar. Wim heeft daarop ingespeeld door nauwkeurig te luisteren en onze wensen goed te vertalen in een prijstechnisch scherpe offerte. Bij uitvoering was er sprake van synergie en was Wim op de juiste momenten aanvullend met ideeën, rolvervulling, kennis van zaken en tekstvoorstellen. Het is gegaan zoals wij het hebben gewenst!”
Ria Meijerink en Fiona Meijer-Lapré, Beleidsmedewerkers Wonen van de gemeente Zutphen

“Wim is een zeer betrokken adviseur die gedegen werk heeft afgeleverd. Secuur de gesprekken en reacties van de diverse gemeenten in het gevraagde beleidsstuk verwerkt met respect voor ieders mening.”
Martine de Graaf, Beleidsadviseur Wonen van de gemeente Haarlem

“Wim heeft het vermogen op een rustige manier concrete oplossingen in te brengen waar partijen van mening verschillen. Dit geeft veel vertrouwen en leidt tot resultaat.”
Lonneke Steensma, Beleidsadviseur van de provincie Noord-Holland

“Een lastige klus: maak een handreiking voor de overdracht van woonwagenstandplaatsen van gemeenten naar corporaties. De ene partij wil er graag en snel af, de ander zit er niet altijd op te wachten. De afweging betreft zakelijk/financiële aspecten, bewonersbelang, vastgoedbelang en sociaal volkshuisvestingsbelang. Wim is er in geslaagd een evenwichtige handreiking te maken.”
Eric Beerens, Coördinerend adviseur van de Inspectie leefomgeving en Transport

“Het is prettig om met Wim samen te werken. Hij werkt snel en secuur en is heel deskundig op het gebied van woonwagenzaken.”
Jelleke Versteeg, Projectcoördinator van de gemeente Waddinxveen

“Wim heeft de opdracht met een goed resultaat afgerond. Hij is een spil tussen de verschillende gesprekspartners en hij schakelt makkelijk tussen professionals, inwoners en raadsleden. Door deze vaardigheid worden de verschillende standpunten op een heldere wijze besproken. Dit komt niet alleen het proces ten goede maar ook het eindproduct.”
Krijn Janssen, Beleidsmedewerker Volkshuisvesting bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Onderzoek

“Wim heeft voor Bernardus Wonen in 2012 een woningbehoeftenonderzoek uitgevoerd in Stampersgat. De aanleiding voor het onderzoek was ‘beladen’: eerdere bouwplannen in het dorp gingen niet door, waarover de bewoners zeer teleurgesteld waren. Bewonersvertegenwoordigers, in de Samenstichting Stampersgat, KBO Stampersgat en de Seniorenraad Halderberge, waren mede opdrachtgever voor het onderzoek. Zij namen deel aan de werkgroep, die het onderzoek coördineerde, waarvan Wim de voorzitter was. Wim is uitstekend in staat om deze partijen in het proces mee te nemen en ze te enthousiasmeren. Hij heeft een prima onderzoeksrapport opgeleverd, waarvan de uitkomsten breed gedragen werden.”
Anne Hart, Beleidsmedewerker van Bernardus Wonen

“’Doelgericht, creatief, volhoudend, vriendelijk’ schiet me over Wim bij de uitvoering van de opdracht te binnen. Het onderzoek coördineren en deels zelf uitvoeren was op zich al een forse klus. Het schrijven van het rapport lag onder grote druk omdat het onderwerp veelomvattend is en toch overzichtelijk, leesbaar en concludent gepresenteerd moest worden. Wim is daar prima in geslaagd.”
Eric Beerens, Coördinerend adviseur van de Inspectie leefomgeving en Transport

“Wim heeft onze gemeente prima geadviseerd bij het woningmarktonderzoek. Zijn kennis van het vakgebied, maar ook zijn gedrevenheid en nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten en situaties (de ‘spijtoptanten’) hebben ons veel inzicht gegeven in specifieke, ‘Goirlese’ vraagstukken.”
Hanneke van Lieshout, Beleidsmedewerker volkshuisvesting van de gemeente Goirle

“Wim heeft de opdracht correct, op tijd en in een goede afstemming met de opdrachtgever uitgevoerd met daaraan gekoppeld een heldere rapportage.”
Ton Versteeg, Beleidsadviseur Wonen van de gemeente Krimpen aan den IJssel

“Het marktonderzoek is snel en vakkundig binnen de overeengekomen tijd en voorwaarden uitgevoerd. De rapportage geeft concreet antwoord op al onze onderzoeksvragen.”
Bertus Berkhoff, Beleidsmedewerker volkshuisvesting van de gemeente Dalfsen

Procesbegeleiding

“Als ondersteuner bij de totstandkoming van prestatieafspraken met gemeenten en onze huurdersraad, hebben wij Wim ervaren als een punctueel persoon. Hij werkt snel en behoudt orde en rust. Hij is gericht op een goede relatie tussen alle partijen.”
Dorien Ladrak, Manager Wonen van Triada

“Wim is correct naar alle betrokken partijen. Hoe spannend de gesprekken ook soms zijn, Wim blijft neutraal.”
Jan Sinke, Directeur-bestuurder van de Veste

“Ik vind Wim betrouwbaar omdat hij afspraken nakomt. Hij werkt secuur en zorgt voor draagvlak door een goede communicatie. Daarbij helpt het dat hij hele duidelijke verslagen maakt.”
John Peters, voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijsenhout

“In vervolg op het woningbehoeftenonderzoek in Stampersgat heeft Wim in 2013 een klankbordgroep geleid, met grotendeels dezelfde vertegenwoordiging vanuit de dorpsbewoners. De klankbordgroep adviseerde Bernardus Wonen over de verdere ontwikkeling van een bouwplan. De bewoners hebben expliciet hun tevredenheid uitgesproken over de kwaliteiten van Wim als onafhankelijk voorzitter. Door zijn geduldige houding en genuanceerde visie creëert hij – ook bij niet professionals – begrip en commitment bij complexe vraagstukken.”
Anne Hart, Beleidsmedewerker van Bernardus Wonen

Interim

“Het afgelopen jaar heeft Wim ons ondersteund bij de totstandkoming van de nieuwe woonzorgvisie. Door Wim’s toegankelijke en proactieve houding weet hij zich in no time de opdracht en de organisatie eigen te maken en vergeet je dat Wim “extern” is. Mede daardoor was Wim er ook al snel niet meer alleen voor de nieuwe woonzorgvisie, maar was hij een volwaardige collega-beleidsadviseur binnen het team Wonen. Wim staat paraat, is flexibel en betrouwbaar en weet raad met elke (acute) vraag of klus. Wim heeft veel kennis en is op de hoogte van de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van Wonen. Ik sta zelf nog aan het begin van mijn carrière en ik had me dan ook geen fijnere begeleiding kunnen wensen!”
Hannah van Horik, Beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Waddinxveen

“Wim is een aantal maanden bij de provincie Noord-Holland gedetacheerd geweest in het team wonen. Hij is onder andere aan de slag gegaan met het Woonakkoord voor de regio Alkmaar en met de woningbouwmonitor. Wim heeft zich snel weten in te werken in de dossiers, waarbij zijn enorme kennis op het vlak van het wonen goed van pas kwam. Wim is iemand die observeert, goed luistert, analyseert en dan met een goed onderbouwd en helder advies komt. Ook in lastige dossiers weet hij daardoor rust te bewaren en tot een oplossing te komen. Wat ook opvalt is zijn prettige manier van schrijven. Zijn rustige en vriendelijke aard maken ook dat hij snel geliefd is bij collega’s. Een collega die je er graag bij hebt.”
Silvia van der Meij, Manager sector Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland

“Wim heeft de uitwerking van de Woonvisie naar de kernen opgesteld. In een jonge gemeente (in verband met herindeling) en in een gebied waarbij leefbaarheid onder druk staat en relatie stad & land cruciaal is, was dit een flinke klus. Door een combinatie van kennis, rust, autoriteit en doorzettingsvermogen heeft Wim hierbij een cruciale rol gespeeld. Een belangrijke kwaliteit van Wim is dat hij in staat is om op diverse niveaus en met diverse gesprekspartners te schakelen. Wim voert niet alleen zijn opdracht professioneel uit, maar kijkt en adviseert breder!”
Jurian Hennip, Directeur strategie & projecten van de gemeente Krimpenerwaard

“Wim heeft het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie en bijbehorende Uitvoeringsagenda in Leiden. Zijn grote kennis van de volkshuisvesting heeft ons team erg geholpen om tot een goede, nieuwe visie te komen. Wim was vraagbaak, sparringpartner en betrouwbare collega die zegt wat hij doet en dat dan ook goed doet. Wim was verder een flexibele collega die altijd bereid was om in te springen en mee te denken bij acute vragen (zoals over woonwagenbeleid) of onverwachte klussen. Wim is een prettige, toegankelijke en volwaardige collega geweest van ons team.”
Bas van Meggelen, Senior medewerker Wonen van de gemeente Leiden

“Wim heeft in 2018 naadloos het vertrek opgevangen van onze senior beleidsmedewerker wonen. Hij heeft gedurende een aantal maanden in twee dagen per week alle ballen op het gebied van wonen in de lucht gehouden. Ik heb grote bewondering voor zijn expertise, inzet, betrokkenheid en pro-actieve manier van werken. Het was alsof Wim hier al jaren werkte en dat gold ook voor zijn contacten met collega’s, het bestuur, de corporaties en de regio. Wim is een plezierig persoon om mee samen te werken en wat mij betreft is dat niet voor het laatst geweest.”
Martin Kemp, Teamcoördinator Ruimtelijk Beleid en Advies van de gemeente Gouda

“Wim heeft dit heel zelfstandig, maar tevens zeer in samenwerking met de andere interne en externe collega’s opgepakt. Goede resultaten geboekt.”
Lara Ummels, Afdelingsmanager Sociaal en Economisch Beleid van de gemeente Leiden